ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

A. Algemeenheden
1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden volgens de algemene verkoopsvoorwaarden toegepast door de leden van de Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling (BVF) en op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

B. Offerte en bestelling
2. Onze offerten zijn vrijblijvende ten onzen opzichte. Wat de prijs ervan betreft, verbinden wij ons slechts voor de duur, vermeld in de offerte; wanneer geen termijn vermeld werd, geldt een maximum termijn van één maand.
3. Bestellingen:
a) De bestellingen, eveneens deze door onze vertegenwoordigers aanvaard, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
b) Annuleringen van de door ons aanvaarde bestellingen, kunnen alleen geschieden met voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van onze firma. Hetzelfde geldt voor eventuele terugzending door de koper van geleverde goederen. In dit geval behouden wij ons eveneens het recht voor 35% van de geannuleerde bestelling te factureren als vergoeding voor de schade en de onkosten die deze annulering meebrengt.
Deze bepaling is ook van toepassing in geval van gedeeltelijke annulering. Bestellingen van geleverde goederen waarvan de opbouw of montage reeds begonnen is en welke daarna ingetrokken worden, worden voor het ganse bedrag in rekening gebracht.

C. Waarborg
4. Behoudens een afwijkende schriftelijke overeenkomst, zijn alle door ons gebrekkig bevonden mechanische en elektrische onderdelen, van door ons nieuw verkochte goederen, vanaf de datum van de levering, onderworpen aan een waarborg van één jaar, exclusief lonen en verplaatsing. Vallen eveneens niet onder deze waarborg: scharnieren, kabels, kettingen, riemen, glas en plexi-onderdelen, het elektrische bedienings- en signalisatiemateriaal zoals lampen, contacten, enz.
Deze opsomming is niet beperkend en dient als toelichting. Het gebrek aan de door de waarborg gedekte onderdelen mag niet te wijten zijn aan een handeling door de koper, noch aan een normale slijtage of een gebrek aan onderhoud. De vervanging van door ons defect bevonden stukken geschiedt op voorlegging dezer in onze magazijnen. De waarborg heeft geen werking ten aanzien van door ons verkochte tweedehands goederen.

D. Levering
6. De door ons opgegeven leveringsdata zijn alleen ter inlichting gegeven en kunnen niet als bindend begrepen worden. Ze kunnen dun nooit een annulering meebrengen of het voorwerp zijn van enige schadevergoeding voor de koper.
7. Worden beschouwd als zijnde overmacht: oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, lock-out, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, branden, ontploffingen, overbelasting van de spoorwegen, verkeershinder ingevolge opstopping, aanrijdingen, en iedere oorzaak die de regelmatige leveringen door de verschillende leveranciers die ons bevoorraden verhinderen, alsook alle gelijkaardige omstandigheden die onze firma zou ondergaan. Wanneer wij ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

E. Reisrisico
8. De goederen worden steeds verzonden of vervoerd op risico van de koper, ook indien de kosten van het transport of de plaatsing ten onzen laste zouden zijn. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald , voor rekening van de koper.

F. Verkoop van tweedehands materiaal
9. Indien de verkochte zaak tweedehands materiaal betreft, wordt de koper verondersteld de verkocht zaak onderzocht en nagekeken te hebben en goed te weten in welke staat deze zich bevindt. Na verkoop van tweedehands goederen zullen dan ook geen klachten meer aanvaard worden.

G. Klachten
10. Alle klachten betreffende de levering moeten ons, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk ter kennis gebracht worden. In geval van klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding.

H. Eigendomsrecht
11. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alles wat ons uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
12. Wanneer de koper in gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op de goederen zowel ten opzichte van de koper als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij de teruggave van de goederen verlangen, zonder in rechte te moeten optreden.
13. Alle kosten waartoe een onroerend en/of roerend beslag aanleiding zou geven, kunnen volledig verhaald worden op de in gebreke blijvende koper.

I. Betaling
14. Onze fakturen, kwijtingen of wisselbrieven zijn contant betaalbaar op faktuurdatum, tenzij het schriftelijk anders werd bepaald.
15. De kosten voor protest of terugkeren van kwijtingen ter incasso zullen in rekening gebracht worden.
16. Het wordt uitdrukkelijk voorzien dat een gebrek in de werking of vereiste herstellingen onder geen enkele voorwaarde een reden kunnen zijn tot niet-betaling of tot vertraging van betaling van het bedrag dat de koper nog verschuldigd is.
17. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gesteld termijn in vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsrente verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro en een maximum van 1.860 euro Bij protest wegens niet-betaling van geaccepteerde wissels wordt het bedrag van de nog te vervallen wissels onmiddellijk en ineens opeisbaar. Deze regel geldt eveneens bij het overschrijden van toegestane betalingstermijnen.
18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verder leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

J. Juridische bevoegdheid
19. Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Kortrijk en het Vredegerecht van Roeselare bevoegd. Wij behouden ons evenwel het recht voor van deze bevoegdheidsclausule die uitsluitend in ons voordeel is bedongen af te zien.

Web Analytics