FAQ

Algemeen

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
A. Algemeenheden
1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden volgens de algemene verkoopsvoorwaarden toegepast door de leden van de Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling (BVF) en op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

B. Offerte en bestelling
2. Onze offerten zijn vrijblijvende ten onzen opzichte. Wat de prijs ervan betreft, verbinden wij ons slechts voor de duur, vermeld in de offerte; wanneer geen termijn vermeld werd, geldt een maximum termijn van één maand.
3. Bestellingen:
a) De bestellingen, eveneens deze door onze vertegenwoordigers aanvaard, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
b) Annuleringen van de door ons aanvaarde bestellingen, kunnen alleen geschieden met voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van onze firma. Hetzelfde geldt voor eventuele terugzending door de koper van geleverde goederen. In dit geval behouden wij ons eveneens het recht voor 35% van de geannuleerde bestelling te factureren als vergoeding voor de schade en de onkosten die deze annulering meebrengt.
Deze bepaling is ook van toepassing in geval van gedeeltelijke annulering. Bestellingen van geleverde goederen waarvan de opbouw of montage reeds begonnen is en welke daarna ingetrokken worden, worden voor het ganse bedrag in rekening gebracht.

C. Waarborg
4. Behoudens een afwijkende schriftelijke overeenkomst, zijn alle door ons gebrekkig bevonden mechanische en elektrische onderdelen, van door ons nieuw verkochte goederen, vanaf de datum van de levering, onderworpen aan een waarborg van één jaar, exclusief lonen en verplaatsing. Vallen eveneens niet onder deze waarborg: scharnieren, kabels, kettingen, riemen, glas en plexi-onderdelen, het elektrische bedienings- en signalisatiemateriaal zoals lampen, contacten, enz.
Deze opsomming is niet beperkend en dient als toelichting. Het gebrek aan de door de waarborg gedekte onderdelen mag niet te wijten zijn aan een handeling door de koper, noch aan een normale slijtage of een gebrek aan onderhoud. De vervanging van door ons defect bevonden stukken geschiedt op voorlegging dezer in onze magazijnen. De waarborg heeft geen werking ten aanzien van door ons verkochte tweedehands goederen.

D. Levering
6. De door ons opgegeven leveringsdata zijn alleen ter inlichting gegeven en kunnen niet als bindend begrepen worden. Ze kunnen dun nooit een annulering meebrengen of het voorwerp zijn van enige schadevergoeding voor de koper.
7. Worden beschouwd als zijnde overmacht: oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, lock-out, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, branden, ontploffingen, overbelasting van de spoorwegen, verkeershinder ingevolge opstopping, aanrijdingen, en iedere oorzaak die de regelmatige leveringen door de verschillende leveranciers die ons bevoorraden verhinderen, alsook alle gelijkaardige omstandigheden die onze firma zou ondergaan. Wanneer wij ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

E. Reisrisico
8. De goederen worden steeds verzonden of vervoerd op risico van de koper, ook indien de kosten van het transport of de plaatsing ten onzen laste zouden zijn. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald , voor rekening van de koper.

F. Verkoop van tweedehands materiaal
9. Indien de verkochte zaak tweedehands materiaal betreft, wordt de koper verondersteld de verkocht zaak onderzocht en nagekeken te hebben en goed te weten in welke staat deze zich bevindt. Na verkoop van tweedehands goederen zullen dan ook geen klachten meer aanvaard worden.

G. Klachten
10. Alle klachten betreffende de levering moeten ons, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk ter kennis gebracht worden. In geval van klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding.

H. Eigendomsrecht
11. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alles wat ons uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
12. Wanneer de koper in gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op de goederen zowel ten opzichte van de koper als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij de teruggave van de goederen verlangen, zonder in rechte te moeten optreden.
13. Alle kosten waartoe een onroerend en/of roerend beslag aanleiding zou geven, kunnen volledig verhaald worden op de in gebreke blijvende koper.

I. Betaling
14. Onze fakturen, kwijtingen of wisselbrieven zijn contant betaalbaar op faktuurdatum, tenzij het schriftelijk anders werd bepaald.
15. De kosten voor protest of terugkeren van kwijtingen ter incasso zullen in rekening gebracht worden.
16. Het wordt uitdrukkelijk voorzien dat een gebrek in de werking of vereiste herstellingen onder geen enkele voorwaarde een reden kunnen zijn tot niet-betaling of tot vertraging van betaling van het bedrag dat de koper nog verschuldigd is.
17. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gesteld termijn in vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsrente verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro en een maximum van 1.860 euro Bij protest wegens niet-betaling van geaccepteerde wissels wordt het bedrag van de nog te vervallen wissels onmiddellijk en ineens opeisbaar. Deze regel geldt eveneens bij het overschrijden van toegestane betalingstermijnen.
18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verder leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

J. Juridische bevoegdheid
19. Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Kortrijk en het Vredegerecht van Roeselare bevoegd. Wij behouden ons evenwel het recht voor van deze bevoegdheidsclausule die uitsluitend in ons voordeel is bedongen af te zien.

Bestellingen worden slechts aanvaard indien deze bevestigd zijn per mail of per brief.

Bestelprocedure bij via Internet
1. Uw emailbestelling wordt gecontroleerd op beschikbaarheid van het bestelde product.
2. Uw gegevens worden in ons order- verwerkingssysteem ingebracht. Hierbij worden de eventuele transportkosten opgegeven.
3. De bevestiging wordt u per mail toegezonden ter controle voor u of uw bestelling juist is verwerkt. Wij verzoeken u hierin de bevestiging te ondertekenen en deze aan ons terug te sturen.
4. Na ontvangst van de ondertekende bevestiging worden de producten voor verzending gereed gezet of door ons bij aangeleverd.
Uw order is pas defintief wanneer de getekende orderbevestiging door ons per mail is ontvangen zodat u er van overtuigt bent het juiste product ontvangen tegen de juiste voorwaarden.
5. Betaling : deze voorwaarden staan vermeld op de bestelbon - orderbevestiging.
6. Transportkosten : Deze worden berekend in functie van de afstand en de mogelijkheid tot organiseren van meerdere leveringen per dag/route. U krijgt ten alle tijde vooraf informatie over het transporttarief.
7. Heeft u vragen bel ons

Bij de bestelling vragen wij een voorschot per overschrijving die bij de bestelbon dient gevoegd te worden. Het saldo dient vereffent te worden voor dat de goederen vertrekken.

De meeste informatie vonden we op internet,tijdschrijften catalogussen. De copyrechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs. We hebben de aangetroffen informatie enkel op deze website vermeld voor informatieve doeleinden. Het materiaal op deze site mag niet vermenigvuldigd of verspreid worden zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaars. Als u eigenaar bent van enige gepubliceerde informatie en u vindt het ongepast dat deze informatie via deze site wordt aangeboden mag u een email sturen naar de webmaster. Wij zullen de informatie ogenblikkelijk van deze website verwijderen.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is niet in prijs begrepen :
vertikaal transport
parkeerontheffing
hijswerkzaamheden
hak- en breekwerk
bouwkundige voorzieningen
loodgieterswerkzaamheden
elektrische voeding
demonteren, afvoeren, overname van bestaande materialen

In geval U wenst dat het toestel bij U door onze zorgen wordt aangeschakeld dient dit bij de bestelling opgegeven te worden.

Wanneer een stekkerklaar toestel voorzien is van een ingebouwde koelgroep kan deze mits meerprijs uitgebouwd worden. Weliswaar dient voor deze koelgroep de nodige plaats voorzien worden in een voldoende geventileerde ruimte. Hiervoor wordt een vast forfait gerekend in functie van het vermogen van de koelgroep en een meerprijs per meter te plaatsen koelleiding. Aangezien de meeste stekkerklare toestellen werken met een capillaire inspuiting is de afstand tussen het koelmeubel en de koelgroep meestal beperkt tot 8 à 10 meter. Is de te overbruggen afstand groter dan dienen koeltechnische componenten toegevoegd te worden en zal hiervoor eveneens een meerprijs dienen betaald te worden. Wij kunnen U hierover informeren.

Prijzen zijn af magazijn.  Leveringen (in meerprijs) zijn, op niet ontladen wagen, zoniet hulp ter plaatse voor het lossen. Bij de inontvangstneming van de goederen is het noodzakelijk de toestand van de materialen te controleren en dit in aanwezigheid van de vervoerder. In geval van beschadiging dient U nauwkeurig de schade op de vrachtbon te noteren en ons hiervan binnen de 48 uur van op de hoogte te stellen.
Onze leveringen verstaan zich steeds op het gelijkvloers en met vrije doorgang.
Dringende levering door middel van een collidienst of expresvervoer is mogelijk in meerprijs en dit volgens de gebruikelijke tarieven in functie van gewicht en volume.

Alle prijzen zijn exclusief montage.

Alle prijzen aangeduid in publiciteit, offertes, bestelbonnen en andere zijn telkens exclusief BTW 21%.

De meeste door ons verkochte toestellen zijn 240/1/50 (=gewoon stopcontact). Grotere toestellen en installaties zijn standaard 400/3/50. U dient dus na te gaan of deze spanning bij U aanwezig en desgevallend ons hierover in te lichten.

Rating calculation parameters zie : Parameters

Belading van de koel/vriescel

koel/vriescel < 100 m³ à 350 kg/m³
koel/vriescel > 100 m³ à 122 kg/m³
Wissel van goederen per dag
koel/vriescel < 100 m³ à 10%
koel/vriescel > 100 m³ à 20% (op pallet gestapeld)
Werking per dag
types H/A/G 65% per dag 15 à 16 h/dag
types M/N/L 70% per dag = 17 h/dag
types B/K 75% per dag = 18h/dag
Specifieke warmte waarde van de produkten
types H/A/G & M/N/L = 3,7 Kj/Kg°C (voor het invriezen)
types B&K = 3 Kj/Kg°C (na het invriezen)
Isolatiewaardes van de koel/vriescel
types H/A/G & M/N/L : 70 mm
types B & K : 100/120 mm
Inbreng van goederen à 5° meer dan celtemperatuur

- M1---> 0°C/+2°C  voor uitstal van vlees max. temp. +5°C, min. - 1°C
- M2---> +2°C/+4°C voor uitstal melkproducten en dranken max. temp. +7°C, min. - 1°C
- H ---> +5°C/+7°C voor uitstal groenten en fruit max. temp. +10°C, min. + 1°C

De tweedehands goederen worden niet per telefoon verkocht. Alle tweedehands goederen dienen door de klant bezichtigd te worden ter plaatse in ons magazijn.

Hoe berekenen wij de verzendkosten van uw bestelling ?

De verzendkosten op de website worden op basis van de afmetingen en/of de specifieke verpakkingsvereisten van het artikel berekend.

Hiertoe zijn onze artikelen in basis portgroepen verdeeld:

• Portgroep A: artikelen waarvan lengte, breedte en hoogte kleiner zijn dan 2,00 meter.

• Portgroep B: onvervormbare artikelen waarvan lengte, breedte of hoogte groter of gelijk zijn aan 2,00 meter.

• Portgroep C: artikelen met speciale verpakkingsvereisten (o.a. glas, glasdeuren, ADR artikelen).

• Portgroep D : Artikelen in portgroep D hebben minstens 1 onvervormbare afmetingen tussen 1,20 en 2,00 meter en maken voorwerp uit van een vaste meerprijs op de transportkost van portgroep A. Bij het bereiken van een gedefinieerde totaalprijs - netto, excl. BTW - worden artikelen uit portgroepen A en D franco op één adres afgeleverd. Beneden deze vastgestelde franco-grens gelden voor artikelen uit deze portgroepen vaste transportkosten naargelang de schaal waarin uw besteltotaal (excl. btw) zich bevindt.

Voor artikelen uit portgroep B en/of C wordt steeds een zo gunstig mogelijke verzendkost berekend op basis van grootte, gewicht en aard van de verzending. Deze kost wordt u binnen de 24h (op werkdagen) bevestigd via een officiële orderbevestiging. Van zodra één artikel uit portgroep B of C deel uitmaakt van uw bestelling, wordt steeds een verzendkost berekend ook al is de netto totaalprijs van uw order hoger dan de vastgelegde franco-grens.

Deze voorwaarden zijn niet geldig niet bij speciale verkoopacties, aparte leveringsvoorwaarden zoals expresszendingen en/of zendingen buiten de landsgrenzen. Hiervoor wordt steeds een marktconforme transportkost aangeboden.

Uw bestelling zelf komen afhalen ? Raadpleeg ons

Levering aan huis of bij uw klant ? In deze porttabel vindt u de tarieven voor artikelen uit portgroep A

Netto totaalprijs goederen Porttarief
0,01 € tot 99,99 € 12 €
100 € tot 499,99 € 28 €
vanaf 500 € franco 1 adres, binnen de landsgrenzen
 
Geldig voor portgroep A en levering op 1 adres binnen de landsgrenzen.
Alle bedragen excl. btw en aanpasbaar zonder voorafgaandelijke verwittiging.
Extra transportkost artikelen groep D (onder franco grens): € 15,00

Al onze nieuwe toestellen genieten een waarborg van 1 jaar op onderdelen. Tweedehandse toestellen met een waarde boven de 2.500 Euro genieten een waarborg van 6 maand. Tussen de 1.000 en 2.500 euro een waarborg van 3 maand. Op toestellen beneden de 1.000 euro wordt geen waarborg verleend. Het toestel wordt werkingsklaar afgeleverd. Het toestel wordt werkingsklaar in ons magazijn aan U afgeleverd en kan derhalve op goede werking gecontroleerd worden. Deze garantie neemt een aanvang vanaf de leveringsdatum aangeduid op de factuur.

Varia

R-452A

Zoals u wellicht vanuit de media heeft begrepen, heeft de Europese Commissie wetgeving aangenomen om koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof versneld uit te faseren. Het gaat om de zogenaamde HFK’s of F-gassen die toegepast worden in koel- en vriesinstallaties. Wij maken in onze koelinstallaties gebruik van dit type koudemiddel en daarom stellen wij u hierbij graag op de hoogte wat deze nieuwe regelgeving voor u in de praktijk zal (gaan) betekenen.

Een aantal zaken die in de nieuwe wetgeving geregeld worden zijn:

  • Beperking productie HFK’s van 100% in 2015 naar 21% in 2030.
  • Verbod op het bijvullen van installaties gevuld met HFK met een GWP > 2500 kg CO2 uitstoot (per kg koudemiddel). Dit betreft o.a. koudemiddelen zoals R-404A. Bijvullen is tot 01-01-2030 alleen nog toegestaan met geregenereerd/gerecycled koudemiddel. Na 01-01-2030 geldt een verbod op het bijvullen van een installatie met HFK met een GWP > 2500.
  • Per 01-01-2020 mogen de koudemiddelen R-404A en R-507 niet meer geproduceerd worden.

Wat betekent dit voor u?

Elke lidstaat van de EU mag de invulling van het nieuwe F-Gassen verordening zelf bepalen. Dit houdt in dat lidstaten zelfstandig een milieuheffing (CO2 taks) op deze koudemiddelen kunnen gaan heffen.

In Noorwegen, Spanje en Italië heeft de overheid al een zogenaamde CO2 taks ingevoerd. Dit kan oplopen tot € 150,- per kg koudemiddel.

Een voorbeeld ter illustratie: een koudemiddelreparatie van een 7,5 pk koelunit met een koudemiddelinhoud van 5 kg zou dan naast de reparatiekosten in bovengenoemde landen vanaf heden een milieuheffing krijgen van € 750,-.

De verwachting is dan ook dat meerdere lidstaten dit voorbeeld zullen gaan volgen en zullen overgaan tot het invoeren van een zogenoemde CO2 taks.

Onze oplossing

'Europa' is begaan met het milieu en loopt voorop in het reduceren van milieubelasting door koudemiddelen. Wij zijn dan ook trots dat onze fabrikanten de huidige units af fabriek optioneel kunnen uitleveren met een nieuw type koudemiddel R-452A. Dit nieuwe koudemiddel heeft een aanzienlijk lagere milieu-impact dan het bekende R-404A koudemiddel.

R-452A heeft geen gevolgen voor de prestaties van de koelmachines, deze liggen op hetzelfde niveau zoals met het huidige koudemiddel. Hiermee stellen wij onze klanten in staat om CO2 neutraler te opereren en om toekomstige van overheidswege opgelegde milieubelastingen te reduceren.

Het prijsniveau van het nieuwe koudemiddel R-452A ligt bij de introductie in de markt hoger dan het huidige gebruikte koudemiddel R-404A. De verwachting is wel, dat gezien de maatregelen, het prijsniveau in verloop van tijd zal dalen aangezien steeds meer partijen over zullen en moeten schakelen naar R-452A.

  • Getest en bewezen oplossing als alternatief voor R-404A;
  • Volledig compatibel op de bestaande units;
  • 45% verlaging van de milieu-impact t.o.v. R-404A;
  • F-GAS voldoet nu al aan de 2020 EU-normen;
  • Geen concessies aan prestaties van unit;
  • Geen effect op de operationele kosten;
  • Positief effect op toekomstige restwaarde.

Uitfasering R404A

Europa wil het gebruik van schadelijke koudemiddelen in koelapparatuur uitbannen. Ook het koudemiddel R404A vervangen valt hieronder. In de komende jaren zal daarom een uitfasering R404A worden doorgevoerd. Rond 2030 moeten alle airco’s en koelinstallaties vrij zijn van F-gassen.

R404A uitfasering: wat houdt het in?

Heeft u een koelinstallatie met R404A of R507 synthetische koudemiddelen? Vanaf 1 januari 2020 mag u dan uw installatie alleen nog bijvullen met gerecycled R404A of R507. Vanaf 1 januari 2030 is het gebruik van deze middelen geheel verboden. Door de R404A uitfasering riskeert u een langdurige uitval van uw koelinstallatie als u niets doet. Voorkom frustraties en kom op tijd in actie.

Europees verbod koudemiddelen

Door de uitfasering R404A wordt het steeds urgenter om een duurzame koelinstallatie in bedrijf te hebben. De nieuwe wet op uitfasering R404A geldt binnen de Europese Unie en is een aanscherping van de bestaande F-gassenverordening en zal grote gevolgen hebben voor het gebruik van de huidige standaard koudemiddelen als R404a en R507a.

Waarom uitfasering R404A?

Gangbare koudemiddelen, zoals R404A, R22 en R507A en in mindere mate R134a, R407 en R410, zijn schadelijk voor het milieu omdat zij de ozonlaag aantasten en zo het broeikaseffect vergroten. Ter illustratie: lekkage van één kilo R404a koudemiddel is net zo schadelijk voor het milieu als 3,9 ton CO² uitstoot, ofwel ongeveer 35.000 kilometer rijden met een middenklasse auto!

Wilt u koudemiddel R404A vervangen?

Wilt u het koudemiddel R404A vervangen in uw koelinstallatie? Dat is slim, want door de uitfasering R404A is de kans groot dat er tekorten zullen ontstaan op de markt. Dit zal de prijs opdrijven en het bijvullen van uw installatie zal duurder worden. Door nu al voor duurzame koudemiddelen te kiezen, bent u goed op de toekomst voorbereid. U bespaart geld én u spaart het milieu.

Beter voor het milieu én zuiniger

Koelinstallaties met alternatieve koudemiddelen zijn aanmerkelijk zuiniger in het gebruik. Dus op de langere termijn zal een duurzame koelinstallatie goedkoper zijn dan de installaties met R404a en R507. Dit effect zal nog eens worden versterkt als tijdens de R404A uitfasering het hoge belastingtarief op schadelijke F-gassen wordt doorgevoerd.

Gevolgen koudemiddel R404A vervangen?

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Europese regelgeving voor koelinstallaties in uw bedrijf? Of wilt u meer weten over de R404A uitfasering of over het koudemiddel R404A vervangen? We zijn u graag van dienst.

Web Analytics